اخبار و مطالب ما در سايت شما (News Feed)

RSS فرمتی استاندارد شده برای توزيع مطالب است.
پايگاه اطلاع رسانی حقنا (Haghna) از اين فرمت برای ارائهء مطالب خود به سايتهای ديگر استفاده می کند. کانالهای RSS حقنا شامل عنوان و خلاصهء مطلب همراه با تاريخ انتشار است که به صفحهء مطلب در سايت ما لينک شده است.
شما می توانيد از اين کانالهای RSS برای نمايش آخرين مطالب حقنا در کليهء موضوعات در سايت خود بهره بجوئيد.
کانالهای RSS ما شامل10 مطلب جديد در هر بخش (مانند آخرين مقالات) و همچنين 10 مطلب پربينندهء هر بخش می باشد.
چنانچه در صفحات سايت خود نمی توانيد از فايلهای RSS استفاده کنيد بهتر است نمونهء JavaScript همان کانال rss را بکار ببريد.
تازه ترين عناوين
پربيننده ترين عناوين
تازه ترين عناوين همه بخشها تازه ترين عناوين همه بخشها   JavaScript پربيننده ترين عناوين همه بخشها پربيننده ترين عناوين همه بخشها   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و اجتماع تازه ترين عناوين حقوق و اجتماع   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و اجتماع پربيننده ترين عناوين حقوق و اجتماع   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و محیط زیست تازه ترين عناوين حقوق و محیط زیست   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و محیط زیست پربيننده ترين عناوين حقوق و محیط زیست   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و اقتصاد تازه ترين عناوين حقوق و اقتصاد   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و اقتصاد پربيننده ترين عناوين حقوق و اقتصاد   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و سیاست تازه ترين عناوين حقوق و سیاست   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و سیاست پربيننده ترين عناوين حقوق و سیاست   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و ورزش تازه ترين عناوين حقوق و ورزش   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و ورزش پربيننده ترين عناوين حقوق و ورزش   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و جامعه بین الملل تازه ترين عناوين حقوق و جامعه بین الملل   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و جامعه بین الملل پربيننده ترين عناوين حقوق و جامعه بین الملل   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و فرهنگ تازه ترين عناوين حقوق و فرهنگ   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و فرهنگ پربيننده ترين عناوين حقوق و فرهنگ   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و فناوری تازه ترين عناوين حقوق و فناوری   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و فناوری پربيننده ترين عناوين حقوق و فناوری   JavaScript
تازه ترين عناوين حقوق و دانش تازه ترين عناوين حقوق و دانش   JavaScript پربيننده ترين عناوين حقوق و دانش پربيننده ترين عناوين حقوق و دانش   JavaScript